ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η επιχείρηση ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΠΕ (εφεξής η «Εταιρεία») αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού χώρου της αλλά και της ασφάλειας τους και ως εκ τούτου προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η Εταιρεία, λαμβάνει όλα εκείνα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα ασφαλείας, με στόχο τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και ειδικότερα τον Κανονισμό ΕΕ 679/2016 και τον Ν. 4624/2019.

Η παρούσα πολιτική Προστασίας Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας. Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφονται με σαφήνεια τα είδη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών που μπορεί να συλλέγονται από την Εταιρεία στο πλαίσιο χρήσης του διαδικτυακού χώρου και του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας. Ειδικότερα, θα περιγραφούν οι τρόποι με τους οποίους τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών δύναται να χρησιμοποιηθούν, επεξεργαστούν, αποθηκευθούν και για ποιους σκοπούς πάντοτε σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679(GDPR) και τον Ν. 4624/2019. Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στην αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων του άλλως με την συμπλήρωση των προσωπικών του δεδομένων στα σχετικά πεδία της ιστοσελίδας και όπου κρίνεται απαιτητό, με βάση τον οικείο κάθε φορά σκοπό επεξεργασίας (πχ εγγραφή σε newsletter, εγγραφή σε σεμινάριο, πραγματοποίηση ηλεκτρονικής παραγγελίας) και πριν την υποβολή των στοιχείων στην Εταιρεία, δηλώνει ρητώς και ειδικώς ότι είναι σύμφωνος με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της.

Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη – Σκοποί Επεξεργασίας.

O επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα την οποία διατηρεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Σε συγκεκριμένους χώρους της παρούσας ιστοσελίδας, θα μπορείτε να εισάγετε, αν και εφόσον το επιθυμείτε, τα αντιστοίχως αιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα. Στο πλαίσιο χρήσης του παρόντος ιστότοπου της Εταιρείας, η τελευταία δύναται να συγκεντρώνει νομίμως για τους χρήστες της προσωπικά δεδομένα τα οποία εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες και αφορούν τους εξής σκοπούς επεξεργασίας:

Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο χρήστης (φυσικό πρόσωπο) καλείται να συμπληρώσει κατά την συμπλήρωση της Φόρμας Επικοινωνίας, με σκοπό να επικοινωνήσει με την Εταιρεία. Ειδικότερα για τη συμπλήρωση της ως άνω φόρμας επικοινωνίας απαιτούνται τα εξής προσωπικά δεδομένα: Ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικά), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/e-mail (υποχρεωτικά) και όποια τυχόν δεδομένα συμπεριλάβει ο/η χρήστης/τρια στο μήνυμα που θα αποστείλει στο σύνδεσμο επικοινωνίας. Τα ως άνω δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά στο πλαίσιο επικοινωνίας σας με την Εταιρεία, σε περίπτωση που το επιθυμείτε. Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να συμπληρώσει στα σχετικά πεδία. Συγκεκριμένα, κατά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της υποβολής του αιτήματος, ο επισκέπτης/χρήστης καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας και το σχετικό θέμα ενημέρωσης. Τα ως άνω δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά στο πλαίσιο εξυπηρέτησης από την Εταιρεία μας και εκπρόσωπο αυτής. Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας καλείται να συμπληρώσει στη φόρμα newsletter που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις αναφορικά με τα προϊόντα και τις δράσεις διοργανώνει η Εταιρεία, μπορεί να εισάγει την διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email). Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει ο χρήστης αποκλειστικά για τον σκοπό αποστολής newsletter παρέχοντας του την δυνατότητα να απεγγραφεί από την λίστα αποστολής οποτεδήποτε το επιθυμεί.

Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να συμπληρώσει σε περίπτωση που επιθυμεί να προβεί σε κράτηση οχήματος μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, κατά την ολοκλήρωση έκαστης κράτησης και προς τον σκοπό πραγματοποίησης και εκτέλεσης αυτής ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να καταχωρήσει τα εξής δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση παράδοσης & παραλαβής, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εφόσον επιλέξει τον σχετικό τρόπο πληρωμής, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή Paypal (αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης, κωδικός ασφαλείας, ονοματεπώνυμο κατόχου). Η Εταιρεία επίσης χρησιμοποιεί και την υπηρεσία της Google, “Google Analytics” προκειμένου να συλλέξει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την συμπεριφορά του χρήστη εντός του λογισμικού της, όπως ο χρόνος παραμονής σε αυτό και στις διάφορες λειτουργίες του καθώς και η καταγραφή της χρήσης ορισμένων εξ αυτών, πληροφορίες ωστόσο που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία έχει την ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Απορρήτου.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι το σύνολο του προσωπικού της καθώς και το σύνολο των μελών-εταίρων που την απαρτίζουν θα εφαρμόζουν πιστά την παρούσα Πολιτική και θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του εκάστοτε χρήστη, σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, GDPR) και την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Τα Δεδομένα του χρήστη της ιστοσελίδας που καταχωρούνται στο Αρχείο της Εταιρείας είναι αυτά που δηλώνονται από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη (Υποκείμενο) σύμφωνα με τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Η καταχώρηση των αιτούμενων προσωπικών δεδομένων από χρήστες γίνεται οικειοθελώς και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο προς εκπλήρωση του οικείου κάθε φορά σκοπού επεξεργασίας σύμφωνα και με τα ως άνω οριζόμενα. Η Εταιρεία δεσμεύεται πως δεν επεξεργάζεται, δημοσιοποιεί ή διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της τα οποία νομίμως συλλέγει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Πληροφορίες που μοιραζόμαστε

Η Εταιρεία δεν εμπορεύεται, μοιράζεται, κοινοποιεί, διαβιβάζει ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτα μέρη εκτός της Εταιρείας. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μόνο όταν επιβάλλεται από το νόµο ή κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής εντολής.

Δικαιώματα Χρηστών

Η παραχώρηση των στοιχείων είναι προαιρετική. Η μη παραχώρηση στοιχείων και/ή η άρνηση συναίνεσης με τους όρους της επεξεργασίας δεδομένων επιφέρει την αδυναμία συλλογής των στοιχείων σας και την διεξαγωγή της επεξεργασίας για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

O χρήστης της ιστοσελίδας διατηρεί τα ακόλουθα δικαιώματα του: α) να λάβει γραπτή απάντηση σε ερώτημά του προς την Εταιρεία, εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, β) να ενημερωθεί εκ νέου χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, για όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους καθώς και την λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας, γ) να ζητήσει τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδοµένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύµφωνη προς τις διατάξεις του νέου Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδοµένων και την κοινοποίηση σε τρίτους της παραπάνω διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης εφόσον αυτό δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες, ή εφόσον εκλείπει ο λόγος της επεξεργασίας των δεδομένων ή τα υποκείμενα αίρουν την συγκατάθεσή τους (σε περίπτωση που αυτή είναι αναγκαία), ή όταν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία κ.τ.λ. τα υποκείμενα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την διαγραφή των δεδομένων, δ) να ανακαλέσει την συγκατάθεση του ανά πάσα στιγμή, ε) να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν, να υποβάλλει αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας, να γνωρίζει την ταυτότητα των υπεύθυνων επεξεργασίας και του/των εκπροσώπου του, στ) να υποβάλλει καταγγελία σε περίπτωση αθέμιτης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του στην αρμόδια εποπτική αρχή, ζ) να ζητήσει την φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων όπως ορίζεται στις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων(GDPR)(ΕΕ) 2016/679.

Διαδικασία Εξαίρεσης.

Ο εκάστοτε χρήστης, διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από την Εταιρεία να διαγράψει όλα τα στοιχεία που διατηρεί για εκείνον, επικοινωνώντας το σχετικό αίτημα του στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@toprent.gr

Τέλος ο χρήστης μπορεί να εξαιρεθεί από τη συλλογή δεδομένων των Google Cookies τροποποιώντας τις προσωπικές του ρυθμίσεις στο Google’s Ads Settings.

Διάρκεια Επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες θα αποθηκεύονται και θα διατηρούνται από την Εταιρεία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού για τα οποία έχουν συλλεχθεί, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι εύλογο.

Αλλαγές

Η Πολιτική Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει ανά χρονικά διαστήματα. Δεν θα περιορίσουμε τα δικαιώματά των χρηστών της ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους. Οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική απορρήτου του διαδικτυακού χώρου θα δημοσιευτεί στην παρούσα ιστοσελίδα και εάν κριθεί απαραίτητο η Εταιρεία θα ενημερώσει τους χρήστες της εφαρμογής για εκάστοτε αλλαγή με αντίστοιχες ειδοποιήσεις (για παράδειγμα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω γραπτού μηνύματος).

Στοιχεία Επικοινωνίας με την Εταιρεία: Υπεύθυνος επεξεργασίας: ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΠΕ Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σταρένιος Κώστας, τηλ επικοινωνίας: 28310 20598, email: info@toprent.gr Για απορίες και/ή αιτήματα επικοινωνίας που αφορούν την παρούσα ενημέρωση ή την πιθανή άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και /ή την ανάκληση της συγκατάθεσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία η οποία αποτελεί υπεύθυνο επεξεργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@toprent.gr καθώς και στον τηλ. αριθμό: 28310 20598